Veldproef Schaopedobbe

Het natuurgebied Schaopedobbe is een terrein van It Fryske Gea dat  bestaat uit heide, bos, een stukje stuifzand en een aantal stukjes  heischraal grasland. In de heide ligt een rechthoekkig perceel, een voormalige akker die al meer dan 20 jaar grasland is, maar zeer soortenarm. It Fryske Gea wil dit perceel graag ontwikkelen naar een bloemrijk  heischraal grasland. Om te bepalen wat hiervoor de beste methode is, doen we voor It Fryske Gea een veldproef.

De om te vormen voormalige akker bestaat voornamelijk uit struisgras en rood zwenkgras. De Schaopedobbe maakt deel uit van het Natura2000 gebied Drents-Friese Wold, waarvan één van de doelstellingen is, het uitbreiden van het areaal Heischaal grasland.

Foto: It Fryske Gea

Bodem biologische – en chemische analyse

Bij aanvang van de veldproef hebben we  bodemmonsters genomen. Zo zijn zowel de chemische als biologische bodemsamenstelling bepaald. Uit de eerste monsters bleken hierin duidelijke verschillen tussen goed ontwikkeld heischraal grasland en de voormalige akker.

Eerste veldproef in natuurgebied

Vervolgens hebben we, op basis van de analyses, een aantal proeven met verschillende bodembehandelingen uitgezet. In totaal zijn vijf verschillende combinaties van maatregelen  bedacht, waaronder het opbrengen van bokashi en compostthee met locale heischraal grasland organismen, het toevoegen van zuurbufferende stoffen zoals kalk en steenmeel en tot slot het opbrengen van maaisel van de goed ontwikkelde vegetaties uit het gebied.

Bijzonder hierbij is dat we er voor gekozen hebben om een behandeling te doen waarbij Bokashi gebruikt wordt waar de compostthee al doorheen gemengd is. De bokashi is bovendien vervaardigd uit materiaal uit het gebied en er is kalk en steenmeel doorheen gemengd.

Daarnaast worden er ook proefvlakken behandeld door middel van het alleen opbrengen van compostthee. In de landbouw wordt deze methode al meer gebruikt, maar in een natuurgebied is het nog niet eerder toegepast. Deze veldproef vormt daarmee een primeur!

De verschillende proefvlakken worden gemonitord op bodem, vegetatie en insecten, . Zo kunnen we aan het einde van de veldproef  bepalen welke methode het meest effectief is geweest voor het omvormen van de voormalige akker in de richting van bloemrijk schraalgrasland.

Foto: It Fryske Gea

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *