Bodembiologie in verzuurde bossen

In de Veluwse bossen hebben we onderzoek gedaan naar de invloed van verzuring van de grond op bodembiologie. Als gevolg van stikstofdepositie, vooral ammoniakdepositie afkomstig van melkveehouderijen, is de bodem verzuurd. Bij te ver doorgaande afname van de buffering van de bodem, krijgen bomen gezondheidsproblemen. Schattingen wijzen uit dat 40% van de eiken op de Veluwe zijn aangetast als gevolg van verzuring. Het is noodzakelijk verdere verzuring van de bodem tegen te gaan.

“Bodembiologie in verzuurde bossen” verder lezen

Veldproef Schaopedobbe

Het natuurgebied Schaopedobbe is een terrein van It Fryske Gea dat  bestaat uit heide, bos, een stukje stuifzand en een aantal stukjes  heischraal grasland. In de heide ligt een rechthoekkig perceel, een voormalige akker die al meer dan 20 jaar grasland is, maar zeer soortenarm. It Fryske Gea wil dit perceel graag ontwikkelen naar een bloemrijk  heischraal grasland. Om te bepalen wat hiervoor de beste methode is, doen we voor It Fryske Gea een veldproef.

“Veldproef Schaopedobbe” verder lezen