Asverstrooiing in heidegebied: kan dat?

Wat zijn de mogelijkheden voor asverstrooiing in heidegebied? Collega Astrid Kristiaan legt op dit moment de laatste hand aan een onderzoek op een nationaal verstrooiterrein. Ze vertelt er graag meer over.

Het verstrooiterrein bestaat voornamelijk uit bosopstanden, maar ook uit heide. Astrid vertelt: “De as op deze locatie wordt nu alleen verstrooid in de bospercelen. Ik doe onderzoek of een eenmalige asgift op de heide mogelijk is. Hiervoor kijk ik naar de huidige chemische samenstelling van de bodem en naar de gevolgen van een verstrooiing voor de bodem. Daarnaast analyseer ik hoeveel as er nog uitgestrooid kan worden op de daarvoor aangewezen bospercelen, zonder dat dit negatieve consequenties gaat hebben op de nu aanwezige vegetatie.”

Bodemomstandigheden veranderen?

Menselijk as bestaat uit een aantal zware metalen. Deze kunnen in grote concentraties schadelijk zijn voor het bodemleven. Ook bestaat as uit eutrofiërende (vermestende / voedselverrijkende) stoffen, zoals fosfaat dat direct door de vegetatie opneembaar is. Heide komt op voedingsstofarme bodems voor. Daarom is het belangrijk dat de bodemomstandigheden niet zo veranderen dat heide er minder goed groeit. Wanneer er in de bovenste bodemlaag veel nutriënten voorkomen, is er ook nog het risico op vergrassing.

Heideherstel

Bij vergrassing was het vroeger gebruikelijk om heide te plaggen. Astrid licht toe: “De afgelopen jaren wordt er juist veel onderzoek gedaan naar heideherstel zonder plaggen. Er wordt onderzocht of herstel ook mogelijk is door gesteentemelen of fosfaat toe te dienen. Dat klinkt tegenstrijdig met de eerder genoemde voedingsstofarme omstandigheden waarin heide voorkomt. Wanneer de verhoudingen tussen stikstof en fosfaat ongunstig zijn, heeft dat ook een ongunstig effect op de vegetatie die groeit op de heide. Er zit een verwaarloosbare hoeveelheid stikstof in as. Een asgift op de heide zou dus mogelijk kunnen zijn. De juiste verhoudingen zijn hierbij van groot belang, net als een nauwkeurige berekening van de hoeveelheid as die verstrooid kan worden. Onzorgvuldigheid kan het systeem gemakkelijk in de war schoppen.”

Verstrooiingen registreren

Ook bij de bospercelen hebben de verstrooiingen effect op de bodem. Astrid: “De verstrooiingen worden nauwkeurig geregistreerd in een GIS-systeem, om zo te voorkomen dat er op bepaalde plekken te veel wordt verstrooid. Een verstrooiing wordt van tevoren dan ook gepland met medewerkers van de uitvaartorganisatie.”

De onderzoeksresultaten komen in 2022 online. Houd hiervoor onze website in de gaten!